Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4215/LĐTBXH-VPQGGN
V/v hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để giúp các địa phương có cơ sở xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung mang tính nguyên tắc như sau:

1. Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất tiếp tục áp dụng phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều có bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh các chiều, chỉ số, ngưỡng thiếu hụt làm cơ sở để xây dựng các chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Dự kiến chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 sẽ được trình cấp có thẩm quyền ban hành vào tháng 6/2020.

2. Về xác định mục tiêu giảm nghèo bền vững ở các cấp giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo 3 năm (2016-2018) và ước thực hiện 5 năm (2016-2020), đề nghị các địa phương xác định mục tiêu giảm nghèo phù hợp trên địa bàn theo hướng:

- Đối với các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm (ví dụ: giảm bao nhiêu % tỷ lệ hộ nghèo/năm).

- Đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp, xác định mục tiêu giảm quy mô hộ nghèo 5 năm trên địa bàn (ví dụ: giảm 3/4, hoặc 1/2,... số hộ nghèo trong vòng 5 năm).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương xây dựng mục tiêu giảm nghèo phù hợp trong giai đoạn 2021-2025./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng