Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4192/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn quy định tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1376/SXD-QLXD ngày 17/7/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn quy định tổ chức thẩm định các hạng mục mua sắm tài sản, đồ dùng trang thiết bị (không bao gồm thiết bị công trình xây dựng) trong dự án đầu tư công theo Luật Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã quy định: “Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ”.

- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị được xác định trên cơ sở thiết kế công nghệ, xây dựng. Chi phí mua thiết bị được xác định theo hướng dẫn tại điểm 1.1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 1376/SXD-QLXD, ngoài thiết bị công trình, đối với công trình văn hóa, thiết bị công nghệ là tượng, đồ thờ cúng; đối với công trình y tế, thiết bị công nghệ là đồ dùng, trang thiết bị y tế;... Căn cứ theo nội dung, nhu cầu và quy mô đầu tư trên cơ sở mục tiêu đầu tư của dự án, cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định thực hiện thẩm định thiết kế công nghệ (bao gồm cả khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị theo dây chuyền,...) của dự án. Nội dung thẩm định dự toán phần mua sắm thiết bị (bao gồm cả thiết bị công nghệ) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP; trên cơ sở dự toán chi phí thiết bị được lập theo quy định tại điểm 1.1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD. Cơ quan, đơn vị chủ trì thẩm định có thể mời Sở quản lý chuyên ngành (như Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch,...) hoặc cơ quan chuyên môn của Người quyết định đầu tư cùng thực hiện thẩm định đối với các dự án có thiết kế công nghệ chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD, H(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trương Thị Thu Thanh