Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 419/BGDĐT-GDĐH
V/v bãi bỏ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Các cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 28/6/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn s 4348/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tích hợp các nội dung tại Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH vào dự thảo các văn bản có liên quan, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đng và Nhà nước trong thời gian tới, cụ thể:

1. Các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ đại học s được tích hợp vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành năm 2020.

2. Các nội dung liên quan đến tuyển sinh trình độ thạc sĩ sẽ được tích hợp vào Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành năm 2020.

Bãi b Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 28/6/2015 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ ca các tnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ từ năm 2020. Cơ sở đào tạo đang thực hiện theo Công văn s 4348/BGDĐT-GDĐH tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày ban hành công văn bãi b Công văn s 4348/BGDĐT-GDĐH này; không tuyển sinh khóa mới theo Công văn s 4348/BGDĐT-GDĐH cho đến khi có Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên và Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ mới, dự kiến ban hành năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, cơ s giáo dục đại học biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Phúc

 

PHỤ LỤC

(Danh sách các địa phương gửi kèm Công văn số 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 02 năm 2020)

1. UBND tỉnh Hà Giang

2. UBND tỉnh Lào Cai

3. UBND tỉnh Yên Bái

4. UBND tỉnh Lai Châu

5. UBND tỉnh Điện Biên

6. UBND tỉnh Sơn La

7. UBND tỉnh Hòa Bình

8. UBND tỉnh Cao Bằng

9. UBND tỉnh Bắc Kạn

10. UBND tỉnh Lạng Sơn

11. UBND tỉnh Phú Thọ

12. UBND tỉnh Tuyên Quang

13. UBND các huyện phía tây của các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An

14. UBND tỉnh Gia Lai

15. UBND tỉnh Kon Tum

16. UBND tỉnh Đắc Lắc

17. UBND tỉnh Lâm Đồng

18. UBND tỉnh Đắc Nông

19. UBND các huyện miền núi của các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước.

20. UBND tỉnh Cần Thơ

21. UBND tỉnh Hậu Giang

22. UBND tỉnh Long An

23. UBND tỉnh Đồng Tháp

24. UBND tỉnh An Giang

25. UBND tỉnh Tiền Giang

26. UBND tỉnh Bến Tre

27. UBND tỉnh Vĩnh Long

28. UBND tỉnh Trà Vinh

29. UBND tỉnh Sóc Trăng

30. UBND tỉnh Kiên Giang

31. UBND tỉnh Bạc Liêu

32. UBND tỉnh Cà Mau

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 419/BGDĐT-GDĐH năm 2020 bãi bỏ Công văn 4348/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 419/BGDĐT-GDĐH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/02/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Văn Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/02/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản