Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4165/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH New Hope TP. HCM
Đ/chỉ: Lô B17/I, B18-20/II, đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, TP. HCM.
MST: 0301809154

Trả lời văn bản số CV/02/2014-NHTV ngày 18/04/2014 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20% và thuế suất từ 32% đến 50% quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% quy định tại Khoản này áp dụng thuế suất 20%”.

Trường hợp Công ty theo trình bày áp dụng kỳ tính thuế TNDN theo năm dương lịch, có dự án đầu tư mở rộng trong năm 2007, áp dụng suất thuế TNDN 28% theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính thì kể từ ngày 01/01/2014 được chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT số 1;
- P. PC;
- Lưu (HC, TTHT).
1295-118604/14-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga