Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4140/TCHQ-TXNK
V/v nộp dần tiền nợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 100620-PGPV ngày 10/6/2020 của Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) về việc tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn khó khăn đối với nguyên liệu nhập khẩu dễ bị hư hỏng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty nộp hồ sơ đề nghị nộp dần tiền nợ theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 67 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với khoản tiền chậm nộp thuế của 03 tờ khai phát sinh năm 2016 (các tờ khai số: 10112371744 ngày 11/11/2016, 10116449664 ngày 07/12/2016; 10118715262 ngày 20/12/2016) theo quyết định ấn định thuế của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ hồ sơ và cam kết nộp dần tiền thuế nợ của Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 67 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 để thực hiện nộp dần tiền nợ tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn nợ.

Ngoài khoản nợ được nộp dần tiền thuế của 03 tờ khai nêu trên, Công ty phải nộp đủ số tiền thuế của các tờ khai phát sinh trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để t/h);
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để t/h);
- Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng