Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/ĐCKS-ĐC
V/v phối hợp thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc”

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Nghệ An.

Liên đoàn Địa chất Tây Bắc thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc” thuộc Đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”, tại Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu Liên đoàn Địa chất Tây Bắc đến Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Nghệ An để liên hệ làm thủ tục hành chính xuống công tác tại các địa bàn có liên quan đến diện tích thực hiện Đề án nêu trên.

Thời gian công tác để thi công Đề án: từ tháng 02 năm 2021 cho đến khi hoàn thành Đề án.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Nghệ An quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đơn vị công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu và Nghệ An (để phối hợp);
- Liên đoàn Địa chất Tây Bắc (để thực hiện);
- Lưu VP, ĐC (Hg.10).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Nguyên