Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4137/VPCP-KTN
V/v: Chỉ đạo của Thủ tướng CP về Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Chính trị có Kết luận 97-KL/TW về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để triển khai có hiệu quả, kịp thời Kết luận 97-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghiên cứu, quán triệt và chỉ đạo thực hiện; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thành viên Ban CS Đảng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐTW CT MTQG XDNTM;
- BCĐ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc của QH và các UB của QH;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên