Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4124/VPCP-CN
V/v nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về chủ trương nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4164/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường lăn nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC, XD, CA, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, QHĐP, KTTH, QHQT, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2).LM

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục