Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4122/CT-KTNB
V/v đề xuất giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty TNHH MTV Ninh Việt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2701/VP-TM ngày 12/4/2014 về việc đề nghị Cục Thuế thành phố nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty TNHH Một thành viên Ninh Việt, Cục Thuế thành phố xin báo cáo như sau:

Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt nộp hồ sơ xin hoàn thuế GTGT, kỳ hoàn từ 07/2010 đến 02/2013, số tiền đề nghị hoàn 18. 342. 140 đồng. Theo quy định, hồ sơ này thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế (trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu).

Chi cục Thuế quận 1 có Quyết định kiểm tra số 5824/QĐ-CT-KTT5 ngày 19/9/2013, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế tại Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt.

Tại biên bản làm việc ngày 19/9/2013, Chi cục Thuế Quận 1 có yêu cầu Công ty cung cấp toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán.

Với yêu cầu này, tại biên bản ngày 20/9/2013, Chi cục Thuế Quận 1 ghi nhận Công ty đã cung cấp các sổ sách kế toán từ năm 2010 đến năm 2012, Tuy nhiên, số sổ sách kế toán được cung cấp, theo từng năm, không đầy đủ các loại của hình thức kế toán do Công ty chọn lựa là hình thức Nhật ký chung theo nguyên tắc chung quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Riêng 2013, Công ty không cung cấp sổ sách kế toán.

Chi cục Thuế Quận 1 có Biên bản vi phạm hành chính số 0202 ngày 20/09/2013 ghi nhận vi phạm của Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ:”Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định”, mức phạt tiền theo quy định từ 2. 000. 000 đồng đến 5. 000. 000 đồng.

Căn cứ đề xuất của Chi cục Thuế Quận 1, UBND Quận 1 có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1605/QĐ-XPHC ngày 24/9/2013 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt, số tiền phạt 3. 500. 000 đồng.

Ngày 1/10/2013, Công ty Ninh Việt có đơn khiếu nại Quyết định số 1605/QĐ-XPHC ngày 24/9/2013 của UBND Quận 1.

Ngày 26/12/2013, UBND Quận 1 có Quyết định số 2071/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại, giữ nguyên Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1605/QĐ-XPHC ngày 24/9/2013.

Qua hai lần khiếu nại, Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt có xuất trình bổ sung thêm một số sổ sách kế toán. Tuy nhiên, sổ sách kế toán do Công ty cung cấp vẫn chưa đầy đủ suốt các niên độ theo quy định (cụ thể, năm 2013 vẫn không có sổ sách kế toán).

Hành vi vi phạm của Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt được Chi cục Thuế Quận 1 ghi nhận theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ:”Mở sổ kế toán không theo đúng nguyên tắc chung của một trong các hình thức sổ kế toán theo quy định” là có cơ sở.

Hành vi vi phạm nói trên của Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt không có tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Từ cơ sở trên, Cục Thuế thành phố đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 18/01/2014 của Công ty TNHH Một Thành viên Ninh Việt.

Kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trân trọng,

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTNB (B1).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm