Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4118/TCT-KK
V/v thực hiện giám sát hoàn thuế GTGT trên Hệ thống TMS

Hà Nội, ngày 9 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3593/TCT-KK ngày 11/8/2016 về việc triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

Để thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 99/2016/TT-BTC, Tổng cục Thuế nâng cấp Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 12/9/2016, Cục Thuế sử dụng các chức năng trên Hệ thống TMS để thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế, cụ thể:

a) Phạm vi thực hiện giám sát của Hệ thống TMS: là các hồ sơ hoàn thuế cơ quan thuế đã kiểm tra đảm bảo việc cập nhật đầy đủ trên Hệ thống TMS theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 15, được thẩm định theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 99/2016/TT-BTC và Quyết định hoàn thuế có trạng thái 0 - “Chờ hạch toán” (là dự thảo Quyết định hoàn thuế để trình Lãnh đạo Cục để ký, ban hành sau khi có kết quả giám sát hồ sơ hoàn thuế).

b) Quy trình thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS

- Cán bộ được phân công thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế được phân quyền sử dụng các chức năng liên quan đến giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS (theo tài liệu hướng dẫn sử dụng của Tổng cục Thuế).

- Hệ thống TMS tự động giám sát hồ sơ hoàn thuế theo các quy tắc nghiệp vụ để kiểm tra các thông tin liên quan đến việc giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế. Hồ sơ hoàn thuế có kết quả giám sát là: “Đạt” nếu đáp ứng tất cả các quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra (tất cả các tiêu chí kiểm tra đều có kết quả là “Đạt”); “Không đạt” nếu không đáp ứng quy tắc nghiệp vụ được kiểm tra (có ít nhất một tiêu chí kiểm tra có kết quả là “Không đạt”). Các tiêu chí kiểm tra hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

Các quy tắc nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Hệ thống TMS tại thời điểm đánh giá được kèm theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng nâng cấp của Tổng cục Thuế (hoặc được bổ sung theo các Thông báo nâng cấp ứng dụng của Tổng cục Thuế theo từng phiên bản nâng cấp TMS).

Ngoài ra, do các thông tin về người nộp thuế trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuế còn chưa đầy đủ, Tổng cục Thuế bổ sung thêm tiêu chí “Giám sát ngoài hệ thống” để cán bộ giám sát chuyển tiêu chí thành “Không đạt” trong trường hợp: Cục Thuế căn cứ các thông tin trong quá trình giải quyết hoàn thuế để xác định hồ sơ không đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế.

- Hồ sơ hoàn thuế có kết quả giám sát là “Đạt”, cán bộ giám sát hoàn thuế thực hiện in Thông báo kết quả giám sát hoàn thuế từ Hệ thống TMS trình kèm theo hồ sơ hoàn thuế để Lãnh đạo Cục Thuế ký, ban hành Quyết định hoàn thuế thuế/Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, Thông báo về việc không được hoàn thuế.

- Hồ sơ hoàn thuế có kết quả giám sát là “Không đạt”, cán bộ giám sát hoàn thuế thực hiện in Thông báo kết quả giám sát hoàn thuế từ Hệ thống TMS, chuyển bộ phận giải quyết hoàn thuế để giải trình, bổ sung thông tin hoặc rà soát lại việc hồ sơ giải quyết hoàn thuế.

- Việc giải trình, bổ sung thông tin phải cụ thể đối với từng tiêu chí có kết quả giám sát là “Không đạt”. Việc điều chỉnh thông tin giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế phải được cập nhật đầy đủ vào Hệ thống TMS.

- Căn cứ văn bản giải trình, bổ sung thông tin của bộ phận giải quyết hoàn thuế hoặc sau khi thông tin giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đã được điều chỉnh cập nhật đầy đủ vào Hệ thống TMS, cán bộ giám sát hoàn thuế thực hiện chức năng “Giám sát lại” trên Hệ thống TMS để chạy lại kết quả của các chỉ tiêu giám sát đã được điều chỉnh, bổ sung.

- Trường hợp tiêu chí có kết quả giám sát “Không đạt” nhưng văn bản giải trình, bổ sung thông tin của bộ phận giải quyết hoàn thuế được xác định là “Đạt” và được Lãnh đạo Cục Thuế phê duyệt chuyển trạng thái tiêu chí giám sát từ “Không đạt” thành “ Đạt” thì cán bộ giám sát hoàn thuế cập nhật lại kết quả cho từng tiêu chí thành “Đạt” và cập nhật lý do vào Hệ thống TMS. (Lưu ý: sau khi cán bộ giám sát chuyển kết quả từ “Không đạt” thành “Đạt” thì không thực hiện chức năng “Giám sát lại” trên Hệ thống TMS). Hệ thống TMS thực hiện hạch toán Quyết định hoàn thuế theo kết quả giám sát đã được cán bộ giám sát cập nhật này. Cục Thuế chịu trách nhiệm về việc chuyển kết quả giám sát này.

2. Xử lý đối với các hồ sơ chuyển tiếp

a) Hệ thống TMS không thực hiện giám sát lại đối với các hồ sơ hoàn thuế đã có Quyết định hoàn thuế ký, ban hành trước ngày 12/9/2016 trở về trước. Cục Thuế phải đảm bảo hoàn thành việc cập nhật hồ sơ, hạch toán Quyết định hoàn thuế đã ban hành trước ngày 12/9/2016 vào hệ thống chậm nhất trước ngày 22/9/2016. Kể từ ngày 22/9/2016 trở đi, các hồ sơ hoàn thuế GTGT có kết quả giám sát là “Không đạt” sẽ không được hạch toán vào Hệ thống TMS.

b) Đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện Tổng cục Thuế thực hiện giám sát trước ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành nhưng có Thông báo kết quả giám sát là “Hồ sơ không đủ điều kiện ban hành quyết định hoàn thuế”, nếu Cục Thuế không thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ trước ngày 22/09/2016 để Tổng cục Thuế thực hiện giám sát lại, kể từ 22/09/2016 trở đi, Tổng cục Thuế không tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung và Cục Thuế tự chịu trách nhiệm về việc giải quyết hoàn thuế đối với người nộp thuế.

3. Về việc phân quyền sử dụng các chức năng trên TMS

a) Phân quyền thực hiện các chức năng xử lý hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý.

Căn cứ phân công của Cục trưởng Cục Thuế về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, phòng Tin học của Cục Thuế thực hiện tạo, cấp user cho bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý, cụ thể như sau:

Đối với phiên bản nâng cấp ứng dụng TMS 1.2.8 (nâng cấp ngày 12/09/2016) sẽ hỗ trợ thêm vai trò phân quyền (role) cho phép Cục Thuế được thao tác dữ liệu của Chi cục Thuế trực thuộc tại chức năng ZTC_TMS_TAX_REFUND - 6. 1 Nhập hồ sơ xử lý hoàn thuế.

Lưu ý: Các user trên chỉ sử dụng tạm thời trong thời gian từ 09/09/2016 đến 21/09/2016. Từ ngày 22/09/2016, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp chức năng phân quyền xử lý hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại công văn số 3593/TCT-KK ngày 11/8/2016 của Tổng cục Thuế.

b) Phân quyền thực hiện các chức năng giám sát hoàn thuế.

Căn cứ phân công của Cục trưởng Cục Thuế về việc giám sát hồ sơ hoàn thuế cho bộ phận thẩm định pháp chế, phòng Tin học của Cục Thuế thực hiện cấp user, phân quyền chức năng giám sát hoàn thuế cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát hoàn thuế.

Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố báo cáo, phản ánh về Tổng cục Thuế (Cục CNTT, Vụ KK&KTT) để được giải quyết kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TTr, QLRR (TCT);
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu VT, KK 3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí