Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4117/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo nhân ngày truyền thống và ngày Người cao tuổi Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.

Xét đề nghị của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tại văn bản số 184/2014/BC-NCT ngày 03 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ động xin ý kiến Ban Bí thư về việc tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư (khóa VII) về chăm sóc người cao tuổi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c), PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3), md.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định