Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4115/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2018.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 264/BNN-KH ngày 15 tháng 1 năm 2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu “Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (các văn bản kèm theo số: 1278/BKHĐT-KTNN ngày 01 tháng 3 năm 2019, 2110/BTC-HCSN ngày 22 tháng 2 năm 2019), hoàn thiện báo cáo; tập trung đánh giá đầy đủ, toàn diện các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02). Hg

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng