Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4113/VPCP-KTTH
V/v điều chỉnh vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1228/UBND-TH ngày 14 tháng 5 năm 2014 về việc điều chỉnh nguồn vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 của tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được điều chỉnh kế hoạch vốn ứng trước an toàn hồ chứa nước năm 2013 như đề nghị của Tỉnh tại văn bản số 1228/UBND-TH nêu trên. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước đã được ngân sách trung ương hỗ trợ vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng