Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4112/CT-TTHT
V/v: Hiệp định tránh đánh thuế

TP. HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Trung tâm đào tạo khu vực của Seameo tại Việt Nam
Đ/chỉ: 35 Lê Thánh Tôn, Quận1, TP. HCM
Mã số thuế: 0312201431

Trả lời văn bản số 70/SEA-KTTC ngày 24/3/2014 của Trung tâm về Hiệp định tránh đánh thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

- Tại Khoản 1 Điều 401 quy định hình thức hợp đồng dân sự:

“Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.”

- Tại Điều 518 quy định hợp đồng dịch vụ:

“Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ Australia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập:

“Cơ sở thường trú

1. Theo Hiệp định này, thuật ngữ”Cơ sở thường trú” đối với một xí nghiệp dùng để chỉ cơ sở kinh doanh cố định qua đó xí nghiệp thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình.

5. Một đối tượng hoạt động tại một Nước ký kết đại diện cho một xí nghiệp của Nước ký kết kia - trừ trường hợp đại lý có quy chế độc lập được áp dụng riêng theo khoản 6 - sẽ được coi là cơ sở thường trú của xí nghiệp trên tại Nước thứ nhất nếu:

a. Đối tượng trên thường xuyên thực hiện tại nước đó quyền ủy thác ký kết hợp đồng đứng tên xí nghiệp trên, trừ trường hợp những hoạt động của đối tượng này chỉ giới hạn trong khuôn khổ mua hộ hàng hóa, tài sản cho xí nghiệp trên; hoặc

b. Trong quá trình hoạt động như vậy, đối tượng này có sản xuất hoặc gia công tại Nước này những hàng hóa hay tài sản của xí nghiệp nói trên.

…”

Căn cứ Nghị định số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BGDĐT ngày 31/3/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam,

Trường hợp Trung tâm theo trình bày ký hợp đồng với Curtin University of Technology (sau đây gọi là Curtin) là đối tượng cư trú của Australia, liên kết giảng dạy các khóa cao học theo chương trình của Curtin tại Việt Nam, Trung tâm đã thay mặt Curtin chiêu sinh học viên, thu học phí, thỏa thuận với học viên đảm bảo dịch vụ giảng dạy tuân thủ hệ thống chất lượng của Curtin, nội dung giảng dạy theo chương trình của Curtin và học viên sau khi hoàn thành khóa học sẽ được Curtin cấp bằng là hình thức giao kết hợp đồng mà Trung tâm thay mặt cho Curtin thỏa thuận với các học viên tham gia khóa học, do đó Trung tâm là cơ sở thường trú của Curtin tại Việt Nam.

Cục Thuế lưu ý: Theo quyết định số 3539/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ khu vực của SEAMEO tại Singapore và Trường Đại học công nghệ Curtin, Ôxtrâylia liên kết đào tạo Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng thì hoạt động liên kết giữa Trung tâm và Curtin thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 18/2001/NĐ-CP và Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT. Do đó về nguyên tắc, nội dung hợp đồng ký giữa Trung tâm và Curtin, hạch toán kế toán, kê khai nộp thuế và sử dụng lợi nhuận sau thuế của hoạt động này phải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 18/2001/NĐ-CP và Thông tư số 15/2003/TT-BGD&ĐT.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1057-75498/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga