Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4094/VPCP-KGVX
V/v Đổi tên “Ngày sách Việt Nam” thành “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (văn bản số 35/BC-BTTTT ngày 28 tháng 5 năm 2021) về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với quy định của Luật Thư viện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ TP;
- Ban Tuyên giáo TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Vụ PL, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp