Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4068/VPCP-KTN
V/v báo cáo hiện trạng lưới độ cao nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1450/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 22 tháng 4 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3012/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2014), Tài chính (văn bản số 6606/BTC-HCSN ngày 20 tháng 5 năm 2014) về báo cáo hiện trạng lưới độ cao nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long và quan trắc lún bề mặt các thành phố lớn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

a) Khẩn trương triển khai việc đo kiểm tra xác định tính ổn định của các mốc hạng I, hạng II tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bộ hóa với hệ thống đo đạc thủy văn;

b) Xây dựng dự án ổn định lâu dài hệ thống mốc độ cao quốc gia theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014.

3. Bộ Tài chính khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, khoản 2 nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Bộ KHĐT;
- Cục ĐĐBĐVN (Bộ TNMT);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). NTT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ