Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4066/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 7 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 337/CT-THNVDT ngày 2/3/2016 và công văn số 2573/CT-THNVDT ngày 23/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-B TC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ Điều 10, Điều 11 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế;

Căn cứ khoản 11, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế tỉnh Bến Tre thì trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình qua 02 lần chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn góp nhưng không thay đổi tên gọi doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề và loại hình kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra:

+ Việc thực hiện nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn nêu trên.

+ Nếu Công ty đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTCkhoản 11 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC thì giải quyết hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh có hàng hoá xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên theo quy định tại khoản 12b Điều 1 Thông tư sô 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đồng thời, trường hợp Công ty TNHH MTV SXTM Huỳnh Bình không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trong 02 lần chuyển đổi sở hữu thì xử phạt Công ty đối với hành vi vi phạm về đăng ký thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân