Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4056/VPCP-KTTH
V/v báo cáo sử dụng dự phòng NSTW và ứng vốn NSNN năm 2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 và ứng vốn kế hoạch năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo tại các văn bản: số 2501/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 4 năm 2014 và số 2303/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chưa có phương án báo cáo tổng thể.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng