Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4047/VPCP-KTN
V/v tăng cường việc kiểm tra, giám sát sức khỏe của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 5 tháng thực hiện Kế hoạch triển khai Năm an toàn giao thông 2014, tai nạn giao thông từ đầu năm 2014 đến nay đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ô tô kinh doanh vận tải vẫn còn ở mức cao, trong đó có nhiều vụ tai nạn xảy ra do lái xe không đảm bảo sức khỏe thần kinh, mất kiểm soát hành vi trong khi điều khiển phương tiện.

Để chấn chỉnh tình hình này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế hoàn thành việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 7 năm 2014. Đối với các tỉnh, thành phố chưa triển khai việc khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức triển khai ngay.

2. Bộ Y tế khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe lái xe kinh doanh vận tải bằng ô tô, quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; hoàn thành trong Quý III năm 2014.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác khám sức khỏe cho lái xe kinh doanh vận tải, gồm cả việc tổ chức kiểm tra đột xuất, hậu kiểm để bảo đảm chính xác, trung thực; xử lý nghiêm vi phạm đối với các cơ sở y tế cấp Giấy chứng nhận sức khỏe không đúng quy định.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để xây dựng ý thức, hình thành văn hóa giao thông; có chương trình tuyên truyền về ý nghĩa và sự cần thiết của công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ sức khỏe của đội ngũ lái xe trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ