Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4047/BVHTTDL-ĐT
V/v phòng, chống dịch Covid - 19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 và Công điện số 34/CĐ-TW ngày 31/10/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1) Tiếp tục theo dõi, nắm bắt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương nơi Nhà trường đặt trụ sở về phòng, chống dịch Covid - 19 để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại các Nhà trường.

2) Duy trì và chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, có phương án phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay: xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Chủ động báo cáo tình hình diễn biến của dịch Covid - 19 liên quan đến cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3) Các cơ sở đào tạo tại các địa phương từ Thừa Thiên Huế tới Khánh Hòa, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở về khắc phục các hậu quả do mưa lũ gây ra; tiếp tục cập nhật thông tin, chủ động công tác phòng, chống bão Goni, đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên; tổ chức ứng trực, theo dõi, xử lý và báo cáo kịp thời tình hình bão lũ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thông tin liên hệ, đồng chí Đoàn Tiến Lộc, điện thoại 0979730677 và đồng chí Phan Quốc Chiến, điện thoại 0868687872.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- TT. Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Cục VHCS;
- Lưu: VT. ĐT. TL (30).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO




Lê Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4047/BVHTTDL-ĐT năm 2020 về phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống bão lụt tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Số hiệu: 4047/BVHTTDL-ĐT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/11/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Lê Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/11/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản