Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4029/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai; Kon Tum; Lâm Đồng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Phước.

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 (Quyết định số 124/QĐ-TTg); Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; để thống nhất thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg tại các địa phương, sau khi Bộ Nội vụ có ý kiến tại văn bản số 1181/BNV-ĐT ngày 20/3/2019, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về áp dụng mức chi cho các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 124/QĐ-TTg:

a) Đối với các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 124/QĐ-TTg cho áp dụng thực hiện các chính sách hiện hành thì thực hiện theo mức chi và cơ chế quản lý ngân sách theo chế độ, chính sách đó quy định.

b) Các chế độ, mức chi về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn (gồm việc chi hỗ trợ chi phí đi lại, chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng) thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

c) Cán bộ, công chức cơ sở được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đạt chuẩn, trong thời gian đào đạo, bồi dưỡng được hưởng 100% tiền lương và phụ cấp; được hỗ trợ 100% tiền học phí và tiền mua giáo trình, tài liệu của khóa học (không kể tài liệu tham khảo) theo hóa đơn thu tiền của cơ sở đào tạo.

2. Về công tác lập dự toán ngân sách:

a) Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giai đoạn 2014-2020, chế độ quy định tại Quyết định số 124/QĐ-TTg , mức chi theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản này; hằng năm, các cơ quan liên quan ở địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết theo từng nội dung chi gửi Bộ Nội vụ thẩm định, để tổng hợp gửi Bộ Tài chính xác định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương thực hiện.

Việc lập dự toán chi ngân sách được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.

b) Trên cơ sở Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh phê duyệt và báo cáo nhu cầu kinh phí của các Tỉnh, Bộ Nội vụ có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp kinh phí theo từng địa phương, từng nội dung chi, phần ngân sách Trung ương phải hỗ trợ theo quy định cho giai đoạn 2018 đến 2020 và chi tiết từng năm gửi Bộ Tài chính để xử lý theo quy định.

c) Căn cứ vào mức ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần ngân sách địa phương phải bố trí theo quy định, Ủy ban nhân nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan lập dự toán để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Kết thúc năm ngân sách, đề nghị địa phương có báo cáo kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội (trong đó có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg), trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ xử lý kinh phí theo chế độ quy định (báo cáo kinh phí thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính).

4. Về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương: Ngân sách trung ương thực hiện hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo cơ chế hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020 quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phần kinh phí còn lại (quy hoạch tạo nguồn cán bộ, công chức cơ sở hàng năm; hỗ trợ trang bị máy vi tính cho các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; ...) do ngân sách địa phương đảm bảo và nguồn kinh phí lồng ghép, kết hợp từ các Chương trình, Đề án, Dự án quốc gia liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn vùng Tây Nguyên.

5. Văn bản này thay thế văn bản số 8042/BTC-NSNN ngày 17/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để các địa phương được biết, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);
- Sở Tài chính các Tỉnh: Đắk Lắk; Đắk Nông; Gia Lai; Kon Tum; Lâm Đồng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Đồng Nai; Bình Phước;
- Vụ HCSN, Vụ PC;
- Lưu: VT, NSNN (56b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn