Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4027/TCHQ-QLRR
V/v trả lời công văn số 1293/HQBRVT-QLRR

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1293/HQBRVT-QLRR ngày 09/5/2016 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn, về nội dung này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, hệ thống thông tin Quản lý rủi ro (Riskman) đã có chức năng hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khai thác danh sách doanh nghiệp đóng trên địa bàn Cục. Để khai thác số liệu trên, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu vào mục 5.3 - Tra cứu kết quả tổng hợp dữ liệu, chọn Cục Hải quan cần tìm kiếm và đánh dấu vào ô “Đóng trên địa bàn”, sau đó chọn lần lượt từ hạng 1 đến hạng 7 như hình vẽ. Tổng hợp danh sách về kết quả tra cứu doanh nghiệp từ hạng 1 đến hạng 7 chính là danh sách các doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn Cục Hải quan có hoạt động xuất nhập khẩu trong vòng 730 ngày.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa