Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4027/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh
(Phòng 804, 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 4596/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 05 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.”

Về nguyên tắc, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy ý kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này (Khoản 4 Điều 6 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Trên thực tế đối với những ngành dịch vụ chưa được cam kết cũng như chưa có quy định tại pháp luật Việt Nam thì dựa vào tính phức tạp của ngành nghề đó, các Bộ ngành sẽ cần thời gian xem xét. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về thời hạn để các Bộ ngành có ý kiến trong trường hợp nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của Doanh nghiệp và sẽ xem xét trong quá tŕnh sửa đổi Luật Đầu tư.

Thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Chính phủ (để đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTNNTD

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng