Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4024/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo của Chính phủ về quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 6822/BTC-QLG ngày 23 tháng 5 năm 2014 về Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được Bộ Tài chính chuẩn bị gửi kèm theo Công văn số 6822/BTC-QLG nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo này và gửi tới các Đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng