Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/VPCP-CN
V/v tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Về những bất cập trong cơ chế quản lý hoạt động mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển, đặc biệt lưu ý hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc hoán cải tàu biển, thẩm quyền, quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải và đăng kiểm, đăng ký tàu đã được hoán cải..; trên cơ sở đó, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng;
- Các Cục: Hàng hải VN, Đường thủy nội địa VN;
- VPCP: BTCN các PCN,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng