Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4014/TCHQ-TXNK
V/v thanh khoản bảo lãnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM và DV Vận chuyển Kim Quang.
(23/18/7 Nguyễn Hữu Tiến, P Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 114/GQVM ngày 19/6/2018 của Công ty TNHH TM và DV Vận chuyển Kim Quang (gọi tắt là Công ty) về đề nghị cơ quan hải quan xác nhận bằng văn bản để ngân hàng hoàn tiền bảo lãnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Điều 53 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và khoản 33 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu như sau:

“1. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường thủy nội địa, cảng chuyển tải, khu chuyển tải; hàng hóa cung ứng cho tàu biển, tàu bay xuất cảnh; hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển cùng với người xuất cảnh qua cửa khẩu hàng không; hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho CFS; hàng hóa xuất khẩu đưa vào ICD là tờ khai hải quan xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh...

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường sông là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới sang nước nhập khẩu...”

- Khoản 3 Điều 28 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 thì căn cứ để xác định hàng hóa xuất khẩu đủ điều kiện qua khu vực giám sát là tờ khai hải quan đã được xác nhận thông quan và được công chức hải quan xác nhận trên biên bản bàn giao và bảng kê.

Căn cứ quy định nêu trên, thì cơ sở để xác nhận hàng tạm nhập đã tái xuất là tờ khai tái xuất hàng hóa đã được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên hệ thống E-customs.

Như vậy, cơ sở để doanh nghiệp làm việc với ngân hàng về thanh khoản bảo lãnh là tờ khai hải quan đã được thông quan và bảng kê, biên bản bàn giao đã được công chức hải quan xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM và DV Vận chuyển Kim Quang biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái