Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4013/VPCP-KTTH
V/v cấp tín dụng của Vietinbank đối với PVOil, PV Gas, PVCFC và người có liên quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2014 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3124/NHNN-TD ngày 12 tháng 5 năm 2014 về việc cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đối với Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau và người có liên quan để bổ sung vốn lưu động trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn nêu trên về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam được cấp tín dụng vượt các giới hạn vốn tự có đối với Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau và người có liên quan để bổ sung vốn lưu động trong năm 2014.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên xác định, phê duyệt cụ thể mức cấp tín dụng vượt giới hạn, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mục đích; đồng thời chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định, đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân bón dầu khí Cà Mau và người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương VN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, TKBT, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng