Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4012/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị công ích quản lý phục vụ Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (Công văn số 1388/UBND-CN ngày 05 tháng 3 năm 2014); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1766/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2014), Tài chính (Công văn số 4709/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014) và Giao thông vận tải (Công văn số 3280/BGTVT-CQLXD ngày 11 tháng 3 năm 2014) về việc hỗ trợ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật của các đơn vị công ích quản lý phục vụ Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trong tổng mức đầu tư dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1667+570 - Km1738+148 đã được giao tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thẩm định việc hỗ trợ di dời các công trình hạ tầng nêu trên, đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối với Dự án BOT (đoạn từ Km1738+148 - Km1763+610), Nhà đầu tư thực hiện theo phương án tài chính trong Hợp đồng BOT đã được ký kết với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ