Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4007/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v sử dụng đất của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT và việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 6356/VPCP-KTN ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến việc sử dụng đất để xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện như sau:

1. Về việc sử dụng đất để xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 10 của Luật Đất đaiĐiểm 2.2.6 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đất để xây dựng các điểm Bưu điện - Văn hóa xã và 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT là đất công trình bưu chính, viễn thông thuộc đất sử dụng vào mục đích công cộng. Trường hợp mục tiêu hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã và các trạm điều khiển vệ tinh VINASAT không nhằm mục đích kinh doanh, không vì mục tiêu lợi nhuận, phù hợp các quy định của pháp luật thì căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 54 của Luật Đất đai, việc sử dụng đất để xây dựng các công trình nêu trên thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Về việc quản lý, sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện

Đất lòng hồ thủy điện được xác định là đất có mặt nước chuyên dùng theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 163 của Luật Đất đai thì Nhà nước không thực hiện việc cho Tập đoàn điện lực Việt Nam thuê đất đối với đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện mà thực hiện giao quản lý để kết hợp sử dụng, khai thác đất có mặt nước chuyên dùng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng và khai thác thủy sản. Mặt khác, để có cơ sở pháp lý giải quyết đối với trường hợp có các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện để kết hợp sử dụng với mục đích phi nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác thủy sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất phương án giải quyết trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (hiện nay dự thảo Nghị định đang trình Chính phủ ký ban hành).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CSPC, H150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa