Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/UBDT-TTTT
V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025”, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và báo cáo kết quả về Ủy ban Dân tộc.

Để có cơ sở xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai Đề án (Kết quả triển khai Đề án; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất) gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố./.

(Gửi kèm theo đề cương báo cáo tình hình triển khai Đề án)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- TT, PCN Nông Quốc Tuấn (để b/c)
- Ban Dân tộc các t
nh;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTTT.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN
Nguyễn Ngọc Hà

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số 400/UBDT-TTTT ngày 8/4/2021 của Ủy ban Dân tộc)

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

Báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu theo Đề án:

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.

2. Nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.

3. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

- Báo cáo kết quả triển khai Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc, đường dẫn truy cập (nếu có).

- Đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng hệ thống tại các văn bản số 650/UBDT-TTTT ngày 12/7/2017, văn bản số 935/UBDT-TTTT ngày 11/9/2017 và các văn bản có liên quan khác.

- Đánh giá về việc đảm bảo tính kết nối, liên thông đến hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc toàn quốc tại Ủy ban Dân tộc.

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nêu kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án tại tỉnh.

CV gửi các tỉnh:

03 thành phố có BDT: HN, Tp HCM, Cần Thơ

48 tỉnh có BDT

04 tỉnh có phòng DT thuộc VP UBND: Hà Tĩnh, Bình Dương, Long An, Ninh Bình,

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận