Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3986/VPCP-QHĐP
V/v đề xuất tổ chức Hội nghị trực tuyến về xây dựng chính quyền gần dân, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ có báo cáo số 1749/BC-BNV ngày 31 tháng 3 năm 2017 về việc đề xuất triển khai cuộc vận động “5 tiết kiệm” và tổ chức “Hội nghị trực tuyến về xây dựng chính quyền gần dân, liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân”; về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; thường xuyên theo dõi, đánh giá chặt chẽ, khách quan kết quả đạt được. Trên cơ sở đó, đề xuất với Chính phủ tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh kết quả, bài học kinh nghiệm việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để b/c);
- ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TCCV, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).H.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng