Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/VPCP-KTN
V/v Chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1660/BNN-VPĐP ngày 28 tháng 5 năm 2014 về việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2014 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh,Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung một số ý kiến phát biểu tham luận và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc; khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo.

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐTW CTXDNTM;
- VP Điều phối (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, TH, TKBT, Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT ;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ