Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/BHXH-PC
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, cấp xã. Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện bao gồm 09 TTHC. Để thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện niêm yết Danh mục TTHC tại Phụ lục 1 (đính kèm) và nội dung cụ thể của từng TTHC (theo nội dung liên quan tại các quyết định công bố TTHC của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

2. Xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận, giải quyết 09 TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện.

3. Bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện đáp ứng tiêu chuẩn tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

4. Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, chủ động rà soát, đề xuất các TTHC khác có thể thực hiện liên thông hoặc đề xuất bổ sung các TTHC khác có thể tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện, báo cáo BHXH Việt Nam và UBND cấp tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Lồng ghép nội dung báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC được đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC cấp huyện vào Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng quý gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế).

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC CẤP HUYỆN
(Kèm theo Công văn số 3974/BHXH-PC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của BHXH Việt Nam)

STT

TÊN TTHC

CẤP THỰC HIỆN

Tỉnh

Huyện

I

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

x

x

 

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

x

x

 

3

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

 

x

 

II

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

4

Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)

x

x

 

5

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

 

x

 

6

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

x

 

 

7

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

x

 

 

8

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

x

 

 

III

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

9

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)

x

x