Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3960/VPCP-V.I
V/v giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Tứ Đnh

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh liên quan đến Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến Dự án mở rộng Nhà máy luyện kim màu Lào Cai của Công ty cổ phần Tứ Đỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Công ty CP Tứ Đỉnh (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Vụ ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng