Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3957/VPCP-KTN
V/v việc bổ sung quy hoạch quặng chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 989/BCT-CNNg ngày 13 tháng 02 năm 2014); ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1785/BTNMT-ĐCKS ngày 13 tháng 5 năm 2014) về việc quy hoạch vùng nguyên liệu cho Dự án Nhà máy điện phân chì, kẽm Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung mỏ chì, kẽm Phia Đăm - Khuổi Mạn, tỉnh Bắc Kạn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020; với định hướng làm nguồn nguyên liệu cho Dự án Nhà máy điện phân chì, kẽm của Công ty TNHH Ngọc Linh. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoanh định diện tích phân bố quặng bảo đảm không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

2. Đồng ý việc điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng quặng chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn đối với các khu vực có mức độ điều tra còn sơ lược, độ tin cậy thấp để quy hoạch nguồn nguyên liệu cho các Dự án chế biến sâu quặng chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn; đồng thời cho phép tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, lồng ghép việc điều tra, đánh giá này vào một trong các Đề án đánh giá tiềm năng quặng chì, kẽm thuộc Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ