Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3957/TCT-KK
V/v hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Ngày 31/1/2019, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4611/CT-KK&KTT ngày 28/01/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội vướng mắc về việc hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc về việc hoàn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty, ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3875/TCT-KK trả lời công văn số 59637/CT-KK&KTT ngày 27/08/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội.

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 3875/TCT-KK phù hợp với quy định pháp luật. Tuy nhiên, Cục Thuế TP. Hà Nội không thực hiện giải quyết hoàn tiền mua nhà được cho cá nhân mua nhà do Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổng hợp, theo dõi nghĩa vụ của cá nhân mua nhà chung vào nghĩa vụ của Công ty (số tiền mua nhà của cá nhân tổng hợp cùng với số nộp NSNN của Công ty chung vào mã số thuế của Công ty). Vì vậy, căn cứ tình hình quản lý thực tế tại đơn vị, trường hợp Cục Thuế TP. Hà Nội đề xuất tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước của Công ty sau khi nhận được giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo đúng mẫu quy định và không bù trừ số tiền mua nhà, lệ phí trước bạ được hoàn với số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp của Công ty thì Cục Thuế TP. Hà Nội liên hệ với cá nhân mua nhà để bổ sung văn bản về việc đề nghị hoàn tiền mua nhà và chấp thuận Công ty thay mặt cá nhân thực hiện thủ tục hoàn tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước cho cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ CS, PC;
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn