Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3956/BXD-QLN
V/v: liên quan đến đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Liên doanh DMC - 579

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 40-20/CV-LDDMC-579 ngày 07/7/2020 của Liên doanh DMC-579 đề nghị hướng dẫn liên quan đến đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Điểm d Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm: “Hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quy định chế độ miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các thuế khác liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định này”. Do đó, liên quan đến mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi áp dụng để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản tới Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

2. Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, Khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở đã quy định: “Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.”

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- CT Nguyễn Trọng Ninh (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hà Quang Hưng