Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3952/VPCP-KTN
V/v Báo cáo kết quả thc hiện Đ án “Tăng cường năng lc kiểm định chất lượng CTXD ở Việt Nam”

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Báo cáo số 28/BC-BXD ngày 10 tháng 4 năm 2014); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 2753/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2014), Tài chính (Công văn số 5852/BTC-ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2014), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1467/BNN-XD ngày 09 tháng 5 năm 2014), Giao thông vận tải (Công văn số 4837/BGTVT-QLXD ngày 29 tháng 4 năm 2014) về việc Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” từ năm 2011 đến hết năm 2013, kế hoạch thực hiện Đề án năm 2014 và các năm tiếp theo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các nội dung báo cáo của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện và định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng thực hiện việc bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng của Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7859/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc bố trí nguồn vốn ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị thí nghiệm và đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị thụ hưởng của Đề án; Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện việc phân kỳ đầu tư hàng năm, xây dựng thứ tự ưu tiên và thực hiện thời hạn của Đề án theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2012.

4. Bộ Xây dựng căn cứ nhu cầu thực tế và đề nghị của các đơn vị liên quan để thực hiện việc điều chỉnh các đơn vị thụ hưởng của Đề án; đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra danh mục thiết bị thí nghiệm trước khi tổ chức đấu thầu, mua sắm và kiểm tra việc mua sắm thiết bị thí nghiệm thuộc phạm vi Đề án theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg nói trên và theo các quy định có liên quan của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, NN&PTNT, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP,TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ