Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3942/VPCP-CN
V/v triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4156/BKHĐT-CLPT ngày 30 tháng 5 năm 2024) về việc triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bà Ra - Vũng Tàu khẩn trương gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 6 năm 2024; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ Chính trị, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, KSTT, KGVX, TH;
- Lưu: VT, CN (2). H
a

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3942/VPCP-CN năm 2024 triển khai Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3942/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản