Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3935/VPCP-CN
V/v việc đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (văn bản số 1066/UBND-QLĐT ngày 21 tháng 3 năm 2019), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 3720/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 4 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2688/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019),  (văn bản số 4230/BTC-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 1491/BTP-PLQT ngày 26 tháng 4 năm 2019), Quốc phòng (văn bản số 3880/BQP-TM ngày 17 tháng 4 năm 2019), Ngoại giao (văn bản số 1276/BNG-THKT ngày 11 tháng 4 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 114/BXD-HĐXD ngày 02 tháng 5 năm 2019) và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 459/UBQLV-CNHT ngày 23 tháng 4 năm 2019) về việc đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết (điều chỉnh) Cảng hàng không Sa Pa theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai việc đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TN&MT, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, NC, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2).Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng