Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3931/BKHĐT-ĐTNN
V/v doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Luật hợp danh VN CONSULT
(T6, B14 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được 4292/VPCP-ĐMDN ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Công ty Luật hợp danh VN CONSULT liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khái niệm về tổ chức kinh tế và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 16 và 17 Điều 3 Luật Đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình của Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Liên quan đến các trường hợp cụ thể đề cập trong văn bản của Công ty Luật hợp danh VN CONSULT, Khoản 1 và 2 Điều 23 Luật đầu tư quy định về các trường hợp Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài và các trường hợp Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC

3. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Công ty trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Thông báo để Quý Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng tin);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt