Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/BYT-KCB
V/v: Gửi thông tin bệnh viện và số đường dây nóng điều trị NB nghi nCoV

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc Trường Đại học.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; ngày 29/1/2020 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có công văn số 98/KCB-QLCL&CĐT về việc công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị Viêm phổi do Corona virus và gửi thông tin về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 31/1/2020. Tuy nhiên đa số các đơn vị chưa gửi thông tin.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và khẩn trương gửi ngay về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh các thông tin sau:

1. Đanh sách các bệnh viện có khoa truyền nhiễm; bệnh viện được phân công đón nhận người bệnh nghi nCoV.

2. Số điện thoại đường dây nóng của từng bệnh viện, có phân công người trực trả lời các thông tin hướng dẫn người bệnh, giải đáp, tư vấn khám, điều trị về bệnh dịch nCoV.

3. Số điện thoại thường trực Ban giám đốc bệnh viện.

4. Nghiêm túc thực hiện các theo yêu cầu trong CV số 98/KCB-QLCL&CĐT ngày 29/1/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện, gửi báo cáo về Bộ Y tế trước 12:00 ngày 3/2/2020, bản mềm qua email qlbv.vn@gmail.com để kịp thời đáp ứng nhu cầu khẩn cấp chống dịch, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Chính phủ về việc gửi thông tin cho Bộ Y tế đầy đủ, đúng hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona;
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Cổng TTĐTBYT, Trang tin ĐT Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn