Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3920/VPCP-NN
V/v kế hoạch tổ chức Diễn đàn KTHT và HTX năm 2021

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về kế hoạch tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2021 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 1951/BKHĐT-HTX ngày 08 tháng 4 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với Kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới”, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; dự kiến Diễn đàn sẽ tổ chức trong Quý III/năm 2021 (thời gian cụ thể xin bố trí sau).

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, kịch bản điều hành Diễn đàn, rà soát thành phần đại biểu, nhằm phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác hậu cần, bảo đảm việc tổ chức Diễn đàn thiết thực, hiệu quả khi dịch bệnh Covid 19 ổn định và được Cơ quan có thẩm quyền cho phép.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền việc tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2021.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia Diễn đàn và các hoạt động trong chương trình Diễn đàn; chuẩn bị trả lời các vướng mắc của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Lê Minh Khái;
- Ban KTTW, Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Tổng GĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH,
QHĐP, TH;
- Lưu: VT, NN (2) H.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục