Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3917/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị điều chỉnh Đề án xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Báo cáo số 65/BC-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về kết quả 10 năm thực hiện Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến giai đoạn 2009 - 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và Công văn số 1211/UBND-KT2 ngày 10 tháng 6 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên đã hết thời hạn thực hiện. Một số mục tiêu không đạt được yêu cầu; một số nội dung như quy mô, cơ cấu Khu đại học, giải pháp huy động vốn sau 10 năm thực hiện đã không còn phù hợp với tình hình mới. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 999/QĐ-TTg là cần thiết để bảo đảm tính khả thi và có đủ cơ sở tiếp tục thực hiện.

2. Đồng ý về chủ trương với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại báo cáo nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện kết quả thực hiện; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định 999/QĐ-TTg nêu trên cho giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có các nội dung liên quan đến mục tiêu, quy mô, cơ cấu, giải pháp của Đề án, bảo đảm phù hợp với các chiến lược và quy hoạch có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
các Vụ: KTTH, CN, NN, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2), ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp