Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3915/VPCP-CN
V/v triển khai đầu tư đường Vành đai 3, 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 4966/UBND-KTTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trình Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đầu tư dự án đường Vành đai 3, 4 đoạn qua tỉnh Long An (văn bản đã gửi Bộ Giao thông vận tải).

Theo Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đến Bộ Giao thông vận tải để chủ trì xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2021, số 149/TB-VPCP ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục