Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3903/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2, vay vốn WB

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 2915/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 (Dự án), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát kỹ nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên và nêu ý kiến rõ ràng về hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định tại pháp luật về đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong trường hợp chưa đủ điều kiện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật thì nêu rõ lý do; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 6 năm 2024.

2. Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại mục 3 phần II Tờ trình số 2915/TTr-UBND nêu trên:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 188/VPCP-QHQT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm TTr 2915/TTr-UBND và hồ sơ);
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: XD, TNMT, CA;
- NHNN VN;
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh,
các Vụ: KTTH, CN, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3b) HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Ngọc Huỳnh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3903/VPCP-QHQT năm 2024 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3903/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Đỗ Ngọc Huỳnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản