Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3893/VPCP-QHQT
V/v kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1663/LĐTBXH-HTQT ngày 03 tháng 5 năm 2019 về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị bố trí vốn viện trợ để thực hiện đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ của Bộ Lao động Lào; cấp học bổng cho sinh viên Lào sang học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi với phía Lào, làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đưa vào danh mục tại Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ, báo cáo hai Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào hàng năm.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh vùng tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 74/PC-VPCP ngày 14 tháng 01 năm 2019, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tích cực, chủ động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3219/VPCP-QHQT ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, phát huy hiệu quả của cơ chế tổ công tác về lao động của hai nước, có biện pháp kịp thời bảo đảm quyền lợi của người lao động trong trường hợp có rủi ro phát sinh; nghiên cứu đề xuất của các doanh nghiệp Việt Nam về việc đề nghị Bạn điều chỉnh quy định tỷ lệ lao động nước ngoài tại các dự án đặc thù, lớn của Việt Nam (như trong lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, nông nghiệp...), tạo điều kiện về thủ tục đăng ký lưu trú, làm thẻ lao động cho lao động Việt Nam sang làm việc tại các dự án, phối hợp các Bộ liên quan để có hình thức trao đổi phù hợp.

4. Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Công an phối hợp, hỗ trợ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc giải quyết các vấn đề của người lao động Việt Nam tại Lào theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (vb 1663 kèm theo);
- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng