Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/VPCP-V.I
V/v báo cáo tình hình mua sắm hệ thống real-time PCR

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo của Bộ Y tế tại văn bản số 2520/BYT-KH-TC ngày 07 tháng 5 năm 2020 về tình hình mua sắm hệ thống real - time PCR phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Y tế tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3339/VPCP-V.I ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh... phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện công khai, minh bạch và chất lượng; tránh tình trạng thông đồng, đẩy giá hàng hóa lên cao nhằm trục lợi tiền ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các: PTTg Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), PT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy