Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn thực hiện KTNN áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

 

Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Thông tư đã quy định các nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc, ít có sự biến động về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khai TABMIS, Thông tư quy định Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các nội dung cụ thể, có tính nghiệp vụ về hạch toán kế toán phù hợp với quy trình nghiệp vụ và thực tế triển khai hệ thống.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quản lý Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, như sau:

1. Nội dung, phương pháp ghi chép và luân chuyển chứng từ kế toán (Phụ lục II kèm theo).

2. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán (Phụ lục III kèm theo).

3. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán (Phụ lục IV kèm theo).

4. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu (Phụ lục V kèm theo).

Đề nghị Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) và hướng dẫn cụ thể tại Công văn này theo các phần nghiệp vụ liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý và quy trình nghiệp vụ của hệ thống./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN - BTC;
- Dự án cải cách QLTCC;
- Các đơn vị thuộc KBNN;
- Lưu: VT, KTNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 388/KBNN-KTNN năm 2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Kho bạc nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 388/KBNN-KTNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/03/2013
  • Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương
  • Người ký: Nguyễn Đại Trí
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/03/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản