Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3872/BHXH-BT
V/v truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam nhận được nhiều Công văn đề nghị truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng của BHXH các tỉnh, thành phố, tuy nhiên hồ sơ gửi kèm chưa đầy đủ, chưa đảm bảo căn cứ thực hiện truy thu. Để thực hiện đúng quy trình về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng theo Công văn số 835/BHXH-BT ngày 20/3/2019 của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố:

1. Báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhất là đảm bảo kinh phí hỗ trợ đóng từ ngân sách cho người lao động; sao gửi BHXH Việt Nam (Ban Thu) văn bản chỉ đạo, phê duyệt của UBND tỉnh, thành phố; phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã gửi BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Hồ sơ đề nghị truy thu BHXH đảm bảo đúng, đủ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 Mục 1 và Điểm 2.3 Mục 2 Công văn số 835/BHXH-BT, cụ thể: Hợp đồng lao động, hoặc quyết định tuyển dụng của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, hoặc giấy tờ gốc có liên quan thể hiện có làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, giữ các chức danh cán bộ, công chức cấp xã. Trường hợp không còn đầy đủ các hồ sơ gốc như trên thì cung cấp giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, chức danh, tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí…kèm theo xác nhận và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của UBND xã, cơ sở giáo dục mầm non nơi đã làm việc hoặc của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để báo cáo);
- Lưu: VT, BT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
Dương Văn Hào